BlackBerry Z3 - تغيير لغة إدخال الصوت

background image

تادادعإلا

167

background image

رييغت

ةغل

ةحول

حيتافملا

بجي

نأ

موقت

دادعإب

ديزملا

نم

تاغل

ةحول

حيتافملا

نكمتتل

نم

ليدبتلا

اهنيب

.

اذإف

تددعأ

ديدعلا

نم

تاغللا

يتلا

مدختست

سفن

طيطخت

ةحول

حيتافملا

)

لثم

QWERTY

وأ

AZERTY

وأ

QUERTZ

موقيسف

زاهج

BlackBerry

فشكلاب

يئاقلتلا

نع

تاملكلا

ةرفوتملا

لكب

ةغل

.

1

.

طغضا

ىلع

يف

ةيادب

رطسلا

ديدجلا

نم

صنلا

.

2

.

طغضا

ىلع

ةغللا

يتلا

ديرت

ةباتكلا

اهب

ىلع

ةحول

حيتافم

BlackBerry

.

اذإ

تددعأ

نيتغل

نامدختسي

تاطيطخت

ةفلتخم

ةحولل

،حيتافملا

متيسف

ليدبت

ةغللا

طيطختو

ةحول

حيتافملا

يضارتفالا

ىلإ

دحأ

نيطيطختلا

نييرخألا

.

اذإو

تددعأ

ثالث

تاغل

نمدختست

تاطيطخت

ةفلتخم

ةحولل

،حيتافملا

لقتنيسف

كزاهج

اًيئاقلت

ىلإ

ةغللا

ةيلاتلا

يف

ةمئاقلا

يتلا

نمضتت

اًطيطخت

اًيضارتفا

ةفلتخم

ةحولل

حيتافملا

.

يفو

،نيتلاحلا

نكمتيس

زاهجلا

نم

فرعتلا

ىلع

تاملكلا

نم

عيمج

تاغل

ةحول

حيتافملا

يتلا

اهتددعأ

.

بيلاسأ

لاخدإ

ةحول

حيتافملا

حيتت

كل

قرط

لاخدإلا

ةباتك

تاملكلا

وأ

فورحلا

ريغ

ةرفوتملا

يف

طيطخت

ةحول

حيتافملا

.

يفو

ضعب

،تالاحلا

حيتت

قرط

لاخدإلا

بيرقتلا

يظفللا

ةملكل

مت

اهلاخدإ

اًدانتسا

ىلإ

طيطخت

ةحول

حيتافملا

يذلا

همدختست

.

نكميو

كزاهجل

دعب

كلذ

حارتقا

فرح

وأ

ةمالع

ليكشت

اًدامتعا

ىلع

توصلا

يذلا

هراتخت

.

يف

تالاح

،ىرخأ

رفوت

قرط

لاخدإلا

تاءاميإ

تاعومجمو

حيتافم

تاغلل

.

عيشيو

مادختسا

ضعب

قرط

لاخدإلا

ةصاخلا

ةحولب

حيتافملا

عم

عيمج

تاغللا

،ةموعدملا

لثمتيو

كلذ

يف

ؤبنتلا

تاملكلاب

وأ

ديدحت

فورح

ةدوزم

تامالعب

طغضلاب

عم

رارمتسالا

ىلع

حيتافملا

.

ةباتكلا

تاغلب

ىرخأ

كنكمي

طبض

زاهج

BlackBerry

صاخلا

كب

هنكميل

فرعتلا

ىلع

ثالث

تاغل

لاخدإ

ةفلتخم

دنع

ةباتكلا

.

ءانثأو

،ةباتكلا

أبنتي

كزاهج

ةدعب

تاحارتقا

اًدامتعا

ىلع

ةلئاعلا

يتلا

يمتنت

اهيلإ

كتغل

.

ىلعف

ليبس

،لاثملا

اذإ

تنك

مدختست

ةغل

ضرع

دمتعت

ىلع

،ةينيتاللا

رهظتسف

تاحارتقا

ةصاخ

يأب

نم

تاغللا

ةنوكملا

ةدمتعملا

ىلع

ةينيتاللا

.

،لثملابو

اذإ

تناك

ةغل

ضرعلا

ةصاخلا

كب

يه

،ةينيتاللا

نلف

رهظت

تاحارتقا

ةدمتعم

ىلع

ةغللا

ةيبرعلا

وأ

ةينيتاللا

.

امدنعو

نيعت

رثكأ

نم

ةغل

،ةباتكلل

دقف

نوكت

ةجاحب

ىلإ

ةاعارم

ام

يلي

:

يوتحت

ضعب

،تاغللا

لثم