วิธีใช้ BlackBerry Z3

background image

BlackBerry Z3 Smartphone

เวอรชัน

: 10.3.2

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ

: 2015-06-12

SWD-20150612141338592

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

.................................................................................................................................. 6

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

........................................................................................................................................6

ขอมูลแนะนำเกี่ยวกับสมารทโฟน

BlackBerry

ของคุณ

.............................................................................................. 9

ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ

...............................................................................................................9

ขอแตกตางเกี่ยวกับ

BlackBerry 10 OS

คืออะไร

? ................................................................................................. 11

ไอคอนการแจง

................................................................................................................................................18

ไอคอนเมนู

......................................................................................................................................................19

การตั้งคาอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................... 19

การใชวิธีการ

..................................................................................................................................................23

การใชงานขั้นสูง

.............................................................................................................................................. 30

การปรับแตงอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................32

สลับอุปกรณ

..................................................................................................................................................32

เกี่ยวกับ

BlackBerry ID .................................................................................................................................. 45

โทรศัพทและวอยซ

............................................................................................................................................ 49

โทรศัพท

........................................................................................................................................................ 49

การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา

.............................................................................................................................60

วอยซเมล

.......................................................................................................................................................68

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 72

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 72

joyn

สำหรับอุปกรณ

BlackBerry 10 ..............................................................................................................107

background image

มีเดีย

...........................................................................................................................................................110

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย

.................................................................................................................................... 110

นามสกุล

รูปแบบ

และ

ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน

........................................................................110

การแกไขปญหา

:

มีเดีย

.....................................................................................................................................112

กลอง

......................................................................................................................................................... 112

รูปภาพ

....................................................................................................................................................... 123

เพลง

.......................................................................................................................................................... 132

วิดีโอ

...........................................................................................................................................................137

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................143

การแบงปนมีเดีย

............................................................................................................................................ 147

วิทยุ

FM......................................................................................................................................................148

การตั้งคา

.....................................................................................................................................................151

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง

...............................................................................................................151

อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

................................................................................................................... 155

แบตเตอรี่และพลังงาน

..................................................................................................................................... 157

การเชื่อมตอ

.................................................................................................................................................167

แปนพิมพ

BlackBerry

และการพิมพ

..................................................................................................................196

ภาษา

...........................................................................................................................................................205

วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ

......................................................................................................................207

การแสดงผลบนหนาจอ

.................................................................................................................................. 213

ระบบชวยในการเขาถึง

.....................................................................................................................................215

มีเดียการดและที่เก็บขอมูล

................................................................................................................................ 236

การใชอุปกรณของคุณดวย

BlackBerry Link .................................................................................................. 242

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

...............................................................................................................................255

background image

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

..............................................................................................................................255

เกี่ยวกับ

BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 258

ปฏิทิน

......................................................................................................................................................... 263

ผูติดตอ

...................................................................................................................................................... 275

นาฬิกา

........................................................................................................................................................284

แอปพลิเคชัน

Android....................................................................................................................................289

แผนที่และ

GPS.............................................................................................................................................. 292

เบราวเซอร

...................................................................................................................................................299

สมารทแท็ก

..................................................................................................................................................308

ตัวจัดการไฟล

..............................................................................................................................................311

เครื่องคิดเลข

................................................................................................................................................ 315

ผลผลิตและการดำเนินงาน

............................................................................................................................... 318

เกี่ยวกับ

BlackBerry Balance

และพื้นที่งานของคุณ

.......................................................................................... 318

ขอควรจำ

.................................................................................................................................................... 325

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

..................................................................................................... 334

รหัสผานและการล็อก

......................................................................................................................................334

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

............................................................................... 343

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................344

การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ

...................................................................................... 346

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

....................................................................................................................347

ที่เก็บรหัสผาน

..............................................................................................................................................350

คำประกาศทางกฎหมาย

...................................................................................................................................355

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณมีความปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

และชวยใหคุณสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ

คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ

ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด

เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม

คุณสามารถเลือกปฏิทิน

เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการ

ประชุม
เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม

คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ

ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวาง

ชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

คูมือผูใช