BlackBerry Z3 - Thêm cấu hình thông báo vào thiết bị

background image

cấu hình thông báo vào thiết bị

Thêm

vào với việc tùy chỉnh cấu hình thông báo mặc định trên thiết bị BlackBerry của mình, bạn cũng có thể thêm cấu

hình

riêng của mình vào thiết bị.

1.

Trên

màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.

2.

Nhấn

Cài đặt > Thông báo.

3.

Nhấn

vào

.

4.

Trong

trường Cấu hình mới, hãy nhập vào tên cho cấu hình đó.

5.

Nhấn

Tạo.

6.

Thay

đổi cài đặt Âm thanh, Rung, Thông báo trong lúc gọi, Xem trước nhanh, hoặc LED.

7.

Nếu

cần thiết, để cài thông báo ứng dụng tùy chỉnh sẽ ghi đè lên cài đặt của cấu hình thông báo, hãy nhấn Tùy chỉnh

thông

báo ứng dụng.

Thêm